Losowy obraz

zblewo_02.JPG
powered_by.png, 1 kB
Programy rozwojowe szkół gminy Zblewo... Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Mischke M.   
08.10.2013.


"Programy rozwojowe szkół gminy Zblewo"


          Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

          Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Zblewo.

          Zaś celami szczegółowymi są:
- wzrost umiejętności posługiwania się językami obcymi przy wykorzystaniu technologii informatycznych;
- wzrost wiedzy z: ICT, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z przedmiotów chemiczno-fizycznych
- wzrost kompetencji uczniów z zakresu poruszania się po rynku pracy/edukacji/uczenia się na zajęciach specjalistycznych, objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, objęcie wsparciem w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery.

          Projekt obejmuje wszystkie szkoły podstawowe i wszystkie gimnazja z terenu Gminy Zblewo należące do:
1. Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie
2. Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni
3. Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim
4. Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
5. Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie
          i będzie realizowany w okresie od 2 września 2013 do 30 czerwca 2015 – obejmuje dwa lata szkolne, 2013/2014 oraz 2014/2015.

          Zakłada on realizację szeregu zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem z zajęć dodatkowych skorzysta 556 uczniów, w tym 250 uczniów szkół podstawowych oraz 306 uczniów gimnazjów. Dla tych uczniów przewidziano następujące zajęcia:
- język angielski z wykorzystaniem technologii informatycznych,
- język niemiecki z wykorzystaniem technologii informatycznych,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne (dla uczniów szkół podstawowych terapia pedagogiczna a dla uczniów gimnazjów zajęcia prowadzone metodą projektów),
- opieka pedagogiczno-psychologiczna,
- ICT,
- Szkolne Ośrodki Kariery,
- zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych
- zajęcia chemiczno-fizyczne dla uczniów gimnazjów.

          W sumie w okresie dwóch lat szkolnych zrealizowanych zostanie 6 770 godzin zajęć pozalekcyjnych.

          Zajęcia dla uczniów rozpoczęły się w październiku i realizować będą je wyłonieni w przetargu nieograniczonym nauczyciele i firmy edukacyjne. Zaś obsługą projektu zajmie się Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zblewie.

          Na potrzeby realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne i materiały pomocnicze do zajęć. Każda szkoła wzbogaci się o zestaw zawierający: tablicę interaktywną, projektor i laptop. Zakupione zostaną także radiomagnetofony, mikroskopy, laptopy oraz podręczniki, zestawy demonstracyjne i pomoce multimedialne do prowadzenie zajęć. Po zakończeniu projektu wszystkie pomoce pozostaną na wyposażeniu placówek.

          Wartość projektu łącznie wyniesie 1 139 973,33 złote, w tym 85% to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% to wkład własny Gminy Zblewo. Wkład własny w formie niepieniężnej, bo poprzez udostępnienie pomieszczeń szkolnych do prowadzenia zajęć.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024 - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.