Losowy obraz

mecz03.jpg
powered_by.png, 1 kB
Wychowanie ekologiczne w kl.VI Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Burczyk T.   
20.04.2008.

Wychowanie ekologiczne w klasie szóstej

 

Założeniem Wychowania Ekologicznego jest zbliżenie ucznia do przyrody. i wyposażenie go w odpowiedni zasób wiedzy oraz przygotowanie do odpowiedniego postępowania. Bazą wyjściową do realizacji koncepcji programowej jest szkoła i najbliższe otoczenie Celem edukacji ekologicznej będzie kształtowanie:

 • szacunku dla wszystkich istot żywych
 • racjonalnego korzystania z przyrody ożywionej i nieożywionej
 • umiejętności praktycznych potrzebnych w konkretnych sytuacjach.

 

 

I Moje najbliższe środowisko

Materiał nauczania;

 1. Zależność człowieka od środowiska przyrodniczego
 2. Wpływ działań człowieka na ekosystemy
 3. Rośliny i zwierzęta w naszym rejonie
 4. Przemysł a przyroda

Kompetencje:

 1. Prowadzenie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych środowiska
 2. Rozpoznawanie
 3. pospolitych gatunków roślin i zwierząt w naszym rejonie.
 4. Wybieranie korzystnych rozwiązań dla środowiska
 5. Dostrzeganie zagrożeń dla zdrowia w bezpośrednim otoczeniu człowieka
 6. Planowanie zdrowego stylu życia
 7. Dostrzeganie zjawisk zachodzących w najbliższym o
 8. toczeniu

Uczeń powinien:

Poziom podstawowy;

 • wymienić zasoby przyrody odnawiającej i nieodnawiającej
 • znać czynności prostych prac na rzecz ochrony środowiska
 • wymienić gatunki roślin i zwierząt w naszym rejonie
 • wymienić
 • miejsca wypoczynku w naszym rejonie
 • podać przykłady wypoczynku czynnego

Poziom ponadpodstawowy:

 • scharakteryzować kalendarz prac i rejestr czynności do wykonania prac na rzecz ochrony środowiska
 • rozpoznać gatunki roślin i zwierząt w naszym rejon
 • ie
 • porównać korzyści człowieka z ogrodów, pól i łąk
 • zanalizować okolicę swojej miejscowości, w której działalność człowieka doprowadziła do zniszczeń środowiska
 • zaproponuj sposoby zapobiegania negatywnych działań człowieka w środowisku najbliżs
 • zego otoczenia.

 

Formy realizacji:

 1. Wycieczka po najbliższej okolicy
 2. Zebranie roślin
 3. Wykonanie zielnika
 4. Założenie hodowli kwiatów
 5. Sporządzenie kalendarza prac w okresie jesiennym
 6. Zaplanowanie plakatu – “Nasze prace na rzecz ochrony środowiska “

Przykłady zadań sprawdzających standardy :

 1. Wymień gatunki roślin i zwierząt występujące w naszym rejonie
 2. Rozpoznaj gatunki roślin i zwierząt występujące w naszym rejonie
 3. Określ miejsce występowania wybranych gatunków roślin
 4. Porównaj w postaci tabeli korzyści człowieka z łąk, pól i ogrodów.
 5. Do podanych rodzaju działalności gospodarczej człowieka, dopisz niekorzystne zmiany w środowisku i sposoby zapobiegania zanieczyszczeń.

Rodzaj działalności

Niekorzystne zmiany w środowisku

Sposoby zapobiegania zanieczyszczeń środowiska

Rolnictwo

 

 

Hutnictwo

 

 

Przemysł

 

 

Transport

 

 

Wyręby lasu

 

 

6. Wymień zmiany zachodzące w najbliższym środowisku pod wpływem działań człowieka.

 1. Dokonaj podziału przyrody na zasoby przyrody odnawiającej i nieodnawiającej przy użyciu następujących określeń: zwierzęta, woda, odnawiające, gleba, powietrze, martwe, żywe, minerały, rudy metali, węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, rośliny.

 

II Ochrona zasobów wodnych

Materiał nauczania:

 1. Wykorzystanie wody w życiu człowieka
 2. Wp
 3. ływ związków chemicznych na organizmy żywe
 4. Szkodliwość substancji chemicznych na rozwój roślin
 5. Wpływ zasolenia wody na życie roślin
 6. Detergenty rozpuszczone w wodzie a rozwój glonów

Kompetencje:

 1. Poznanie toksycznych właściwości niektórych związków chemicznych na żywe organizmy
 2. Dostrzeganie zagrożeń dla zdrowia w bezpośrednim otoczeniu człowieka
 3. Poznanie działania różnych substancji na rozwój roślin
 4. Wyjaśnienie problemów skażenia i zanieczyszczenia wody.
 5. Analizowanie wyników doświadczeń
 6. Wyszukiwani
 7. e rozwiązań ekologicznych

Uczeń powinien:

Poziom podstawowy:

 • podać przykłady wykorzystania wody w życiu człowieka
 • wymienić przykłady zanieczyszczeń wód
 • wymienić związki chemiczne szkodliwe dla wód
 • podać przykłady detergentów

 

Poziom ponadpodstawowy:

 • znać metody oczyszczania wody
 • rozpoznać gatunki zwierząt, świadczące o czystości wód
 • zanalizuj doświadczenia i podaj wnioski
 • zaproponuj doświadczenie ,wykazujące wpływ różnych związków chemicznych na rozwój roślin

 

Formy realizacji:

 1. Prezentacja doświadczeń:
 • Wpływ nietoksycznych substancji rozlanych na powierzchni wody na rozwój roślin
 • Toksyczne działanie różnych związków chemicznych na rośliny
 • Badanie wpływu zasolenia wody na życie roślin
 • Wpływ detergentów rozpuszczonych w wodzie na rozwój roślin

 

Przykładowe zadania sprawdzające standardy wymagań:

 1. Podaj przykłady wykorzystania wody w życiu człowieka
 2. Podaj przykłady substancji chemicznych, które rozpuszczone w wodzie maja negatywny wpływ na żywe organi
 3. zmy.
 4. Wymień detergenty najczęściej używane w gospodarstwie domowym
 5. Zaproponuj doświadczenie, które wykaże wpływ detergentów na życie roślin. Podaj wnioski.

 

 

III Ochrona gleby

Materiał nauczania;

 1. Gleba jako środowisko życia roślin i zwierząt
 2. Zmiany w glebie przez chemizację rolnictwa.
 3. Obszary zdewastowane
 4. Rośliny jako wskaźniki jakości gleby

Kompetencje:

 1. Rozpoznawanie gatunków roślin ,świadczących o jakości gleby
 2. Wyszukiwanie źródeł zmian gleby
 3. Wyszukiwanie przykładów dewastacji i degradacji g
 4. leby
 5. Dostrzeganie zależności między dewastacją i degradacją gleby
 6. Wyszukiwanie rozwiązań ekologicznych

Uczeń powinien;

Poziom podstawowy;

 • Wymienić organizmy zwierzęce żyjące w glebie
 • wyjaśnić pojęcia: erozja, degradacja, dewastacja
 • podaj przyczyny degradacji gleb
 • wskaż na mapie Polski obszary uprzemysłowione

Poziom ponadpodstawowy:

 • rozpoznaj gatunki roślin, świadczące o jakości gleby
 • wyjaśnij, jaki jest związek między stanem gleby a przemysłem
 • podaj sposoby ochrony gleby
 • zaproponuj doświadczenie, wykazujące wpływ toksycznych związków chemicznych obecnych w glebie na rozwój roślin

 

Formy realizacji;

 1. Obserwacja profili glebowych.
 2. Prezentacja doświadczenia; Wpływ skażenia gleby na życie roślin
 3. Analizowanie plansz z gatunkami roślin , które świadczą o jakości gleby.
 4.  

 5. Sporządzenie mapy konturowej Polski i zaznaczenie obszarów uprzemysłowionych.

   

Przykładowe zadania sprawdzające standardy wymagań;

 1. Wyjaśnij pojęcia : dewastacja i degradacja
 2. Uzupełnij tabelę;

Cechy porównawcze

Erozja

Degradacja

Dewastacja

Przyczyny

 

 

 

Sposoby zapobiegania

 

 

 

 1. Wymień zakłady przemysłowe z naszego rejonu, które mogą być zagrożeniem dla naszego środowiska.
 2. Zaznacz na mapce konturowej Polski obszary silnie zdewastowane
 3. Przyporządkuj odpowiednie rośliny do jakości gleby; bogate w azot, ubogie w azot, bogate w sole mineralne / wrzos pospolity, pokrzywa zwyczajna, bodziszek łąkowy/
 4. Zaproponuj skuteczny sposób podniesienia żyzności gleby.

 

 

IV Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Materiał nauczania;

 1. Formy ochrony przyrody w Polsce
 2. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
 3. Parki narodowe i krajobrazowe na Pomorzu

 4. Ginące gatunki zwierząt występujące na Pomorzu

Kompetencje:

 1. Rozpoznawanie niektórych roślin chronionych na Pomorzu
 2. Wskazywanie na mapie obszarów chronionych .

Uczeń powinien;

Poziom podstawowy;

 • wymienić parki narodowe, krajobrazowe na Pomorzu
 • zidentyfikuj gatunki, które występują w naszym rejonie
 • wymieni
 • ć formy ochrony przyrody

Poziom ponadpodstawowy:

 • porównać gatunki roślin i zwierząt obszarów chronionych
 • określ środowisko życia roślin i zwierząt w danym obszarze
 • zaplanuj rejestr odszukanych w okolicy stanowisk chronionych roślin i zwierząt
 • zaproponuj przedstawienie na mapie konturowej rzadkich gatunków roślin i zwierząt w nasze okolicy

Formy realizacji:

 1. Analizowanie plansz z gatunkami chronionymi roślin i zwierząt
 2. Rozpoznawanie gatunków chronionych na Pomorzu
 3. Prezentacja filmów- Parki Narodowe i Krajobrazowe
 4. Sporządzenie mapki konturowej Pomorza i zaznaczenie Parków Narodowych i Krajobrazowych.
 5. Charakterystyka gatunków chronionych na Pomorzu.

 

Przykładowe zadania sprawdzające standardy:

 1. Wymień formy ochrony przyrody
 2. Wymień parki Narodowe K
 3. rajobrazowe Pomorza
 4. Zaznacz na mapce konturowej Parki Narodowe i Krajobrazowe na Pomorzu
 5. Uzasadnij konieczność ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

V ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

 1. Wystawa prac plastycznych
 2. Wystawa hodowli roślin ozdobnych
 3. Przegląd prasy ekologicznej.
 4. Redagowanie materiałów do gazetki szkolnej.
 5. Realizacja zadań w ramach realizacji programu ‘Czysta Wisła i Rzeki Przymorza’.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2023 - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.