Losowy obraz

okrojone59.jpg
powered_by.png, 1 kB
Aktualności !!! arrow Kącik pedagogiczny arrow Przykłady scenariuszy zajęć ... arrow Boże Objawienie pomaga nam tworzyć wspólnotę ...
Boże Objawienie pomaga nam tworzyć wspólnotę ... Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Kwiatkowska B.   
09.12.2008.

KONSPEKT

katechezy w klasie III gimnazjum


 

Temat: Boże Objawienie pomaga nam tworzyć wspólnotę opartą na Chrystusie.

 

Cele:

Uczeń:

- poznaje tekst biblijny 1Kor 12, 12-28

- poznaje Pawłowe wyjaśnienie wspólnoty Kościoła jako Ciała Chrystusa

- posługuje się metodą lectio divina w lekturze Pisma świętego

- potrafi budować wspólnotę katechetyczną na wzór wspólnoty Chrystusowej

 

Metody:

- praca z tekstem biblijnym /”dzielenie się słowem”, „poszukiwanie wartościowych słów”,

   „lectio divina”/

- elementy metaplanu

- metody słowne

 

Formy:

- praca indywidualna i z całym zespołem

- praca w grupach

 

Materiały:

- tekst biblijny 1Kor 12, 12-28  /załącznik 1/

- tezy: „Filary jedności Kościoła według św. Pawła” / załącznik 2/

- projekt umowy „ Nasza wspólnota katechetyczna”  /załącznik 3/

- brystol, kolorowe kartoniki, klej

 

 

Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych:

- czytelniczo – medialna

- kultura polska na tle kultury śródziemnomorskiej

 

Korelacja międzyprzedmiotowa:

- historia

- wiedza o społeczeństwie

 

 

Przebieg lekcji:

 

I. WPROWADZENIE

1. Modlitwa: „Ojcze nasz”

2. Oddanie i omówienie kartkówek, podanie zasad poprawy prac.

3. Wnioski – jak jest?

    - stan wiedzy religijnej i umiejętności zastosowania tej wiedzy w życiu – bardzo niski

    - przyczyny / słabe wykorzystanie materiału z lekcji, brak zaangażowania w katechezę,

                         niewłaściwe postawy/

4. Jak powinno być? – Chrystus uczy jak powinna żyć i pracować dobrze zorganizowana

   grupa, wspólnota.

 

 

II. PODANIE PRAWDY, POGŁĘBIENIE I ZASTOSOWANIE

 

1. Pierwszy kontakt z tekstem – lectio

·         Uczniowie słuchają tekstu czytanego przez katechetę

·         U. odpowiadają na pytania /praca z całym zespołem klasowym/

O kim mówi św. Paweł?

Kto jest w tej wspólnocie najważniejszy?

Do czego przyrównuje wspólnotę Kościoła?

Jaka powinna być ta wspólnota?

2. Drugi kontakt z tekstem – meditatio  /praca w grupach/

 • U. zapoznają się z tekstem „Filary jedności Kościoła według św. Pawła”
 • U. czytają tekst biblijny i podkreślają słowa uzasadniające tezy św. Pawła,

przygotowują wypowiedź ustną

 • Wnioski:

- Na kartach Pisma św. został zawarty opis  wspólnoty osób opartej na Chrystusie.

- W życiu codziennym powinniśmy dążyć do tworzenia podobnych wspólnot.

 • Zapisanie w zeszytach tematu i zasad funkcjonowania Chrystusowej wspólnoty.

/praca indywidualna/

3. Trzeci kontakt z tekstem – actio

 • W  jaki sposób w naszym życiu możemy urzeczywistniać Chrystusowe zasady?
 • Wspólne układanie umowy „Nasza wspólnota katechetyczna”

/ dla usprawnienia pracy uczniowie akceptują poszczególne punkty umowy

  zapisane na oddzielnych kartkach, naklejają na jeden arkusz, potwierdzają

  i zobowiązują się do przestrzegania podpisami złożonymi na małych kartkach

  i naklejonymi pod tekstem; Dyrektor Szkoły potwierdza zgodność ze Statutem

  gimnazjum i razem z nauczycielem podpisuje umowę/

4. Czwarty kontakt z tekstem – oratio

    Modlitwa /na wzór modlitwy powszechnej/ - prośby o umocnienie zawiązanej wspólnoty.

 

 

III ZAKOŃCZENIE

 

1. Zadanie domowe

    - Ułóż i zapisz w zeszycie modlitwę o jedność w czynieniu dobra. Pomódl się tą modlitwą

       w tym tygodniu.

    - Wykonaj w zeszycie poprawę kartkówki.

2. Ocena pracy uczniów dokonana przez nauczyciela i ewentualnie Dyrektora Szkoły.

 

 

 

Załącznik 1                      1Kor12, 12- 28; 14, 1- 40 /fragm../

 

Kościół jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki i ciała mimo, iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić jedno ciało]./…/ Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: „Ponieważ nie jestem ręką nie należę do ciała” – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: „ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała”- czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzie byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele. /…/ Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: „Nie jesteś mi potrzebna”, albo głowa nogom: „Nie potrzebuję was”. /…/ Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało/…/, żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.

Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli./…/

Lecz wy starajcie się o większe dary; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą./…/

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie o dar proroctwa./…/ Ten, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze, /…/buduje Kościół./…/ Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła./…/Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju./…/ Jeżeli komuś się wydaje, że jest prorokiem albo, że posiada duchowe dary, nich zrozumie, że to, co wam piszę jest nakazem Pańskim. A gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany./…/wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku!

 

Proroctwo - rozpoznawanie duchów - pozwalało odróżnić fałszywe natchnienia od prawdziwych charyzmatów Ducha Świętego

 

 

 

Załącznik 2 

Filary jedności Kościoła według św. Pawła

 

1. Kościół to wspólnota ludzi o zróżnicowanych cechach, talentach, darach Ducha Świętego,

    ale równych sobie co do godności.

2. Jedynym przewodnikiem i Panem tej wspólnoty jest Bóg – Jezus Chrystus.

    Jeżeli ktoś nie chce uznać Jego zasad, sam też nie będzie uznany.

3. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i musimy się troszczyć o wspólne dobro.

4. Wszystko, co czynimy powinno służyć rozwojowi duchowemu i umysłowemu członków

    wspólnoty.

5.W każdym wspólnym działaniu należy zachować porządek, pokój, kierować się miłością

   w odnoszeniu się do Boga i ludzi.

 

 

 

Załącznik 3

Nasza wspólnota katechetyczna   /propozycja umowy nauczyciela z uczniami/

 

1. Jesteśmy grupą uczniów, którzy wraz z nauczycielem – katechetą pragną tworzyć 

    wspólnotę Chrystusową.

2.Naszym Panem jest Jezus Chrystus. Na katechezie poznajemy Jego Ewangelię i uczymy

   się według niej żyć. Z naszym Mistrzem spotykamy się w kościele na niedzielnej Mszy św.

   i w sakramentach św.

3. Zawsze staramy się darzyć siebie szacunkiem i sobie pomagać.

4. Nauczyciel, uwzględniając indywidualne możliwości i predyspozycje uczniów, będzie

    tak kierował pracą całego zespołu, by każdy mógł wzrastać w wierze, kształtować

    charakter i osiągać sukcesy w nauce.

5. Jako uczeń – członek wspólnoty katechetycznej zobowiązuję się:

 • w skupieniu, z należytą powagą i miłością do Boga wypowiadać słowa modlitwy
 • zachowywać zawsze spokój i porządek na lekcji
 • wykonywać chętnie i sumiennie wszystkie polecenia nauczyciela
 • przygotowywać się do lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć, by po każdej katechezie

stawać się mądrzejszym i lepszym człowiekiem

 • zawsze być punktualnym
 • prowadzić systematycznie i starannie zeszyt
 • dbać o swoje książki, przybory i sprzęt szkolny.

 

 

 

Podpis nauczyciela                                                  Podpisy uczniów

 

 

Powyższa umowa jest zgodna ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Kleszczewie.

                                                                               Podpis Dyrektora Szkoły

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.