Losowy obraz

DSC01261.JPG
powered_by.png, 1 kB
Aktualności !!! arrow Statut, Regulaminy ... arrow Regulaminy ... arrow Regul. Styp. Motywacyjnych dla Uczniów
Regul. Styp. Motywacyjnych dla Uczniów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Marek M.   
15.01.2010.

REGULAMIN

określający zasady przyznawania stypendium motywacyjnego

 dla uczniów ZSP w Kleszczewie Kościerskim

 

na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

 

1

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1.      Regulaminie – rozumie się przez to regulamin określający zasady przyznawania  stypendiów dla uczniów ZSP  w Kleszczewie Kościerskim.

2.      Szkole – należy przez to rozumieć ZSP w Kleszczewie Kościerskim.

3.      Dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora ZSP

w  Kleszczewie Kościerskim.

4.      Roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia  następnego roku kalendarzowego.

5.      Uczniu – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do ZSP w Kleszczewie Kościerskim.

 

2

Do ubiegania się o stypendium maja prawo uczniowie uczęszczający do ZSP

 w Kleszczewie Kościerskim.

 

3

1.      O stypendia  za wyniki w nauce mogą się ubiegać :

1.Finaliści i laureaci  ostatniego szczebla konkursów regionalnych oraz olimpiad i turniejów organizowanych na podstawie odpowiedniego Zarządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej lub laureaci innych konkursów organizowanych na terenie województwa.

2.Uczniowie reprezentujący szkołę na co najmniej 3 konkursach pozaszkolnych.

3.Uczniowie osiągający szczególnie wysokie wyniki w nauce, którzy w wyniku klasyfikacji półrocznej lub końcoworocznej poprzedzającej okres przyznania stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobre zachowanie i minimum średnią ocen :

a)      szkoła  podstawowa – 5,0

b)       gimnazjum – 5,0

4.Uczniowie posiadający osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz szkoły i środowiska.

2.      O stypendia za osiągnięcia sportowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy:

1. Indywidualnie lub z zespołem uzyskali pierwsze miejsce w zawodach

   gminnych.

2. Indywidualnie lub z zespołem uzyskali pierwsze miejsce w zawodach

   rejonowych.

3. Indywidualnie lub z zespołem uzyskali co najmniej trzecie miejsce w zawodach

               rangi powiatowej objętych oficjalnym kalendarzem związku sportowego.

        4. Osiągnęli pozytywne wyniki w nauce i co najmniej dobre zachowanie.

 

4

 1. Wnioski o przyznanie stypendium do Komisji Stypendialnej może składać

           wychowawca klasy.

      2. Wnioski należy składać w następujących terminach:

           1. do 10 września danego roku szkolnego – (I termin) za osiągnięcia w II półroczu

              poprzedniego roku szkolnego,

           2.do 10 marca  danego roku szkolnego – (II termin) za osiągnięcia w I półroczu.

 3.  Wniosek musi zawierać uzasadnienie potwierdzające spełnienie wybranych  kryteriów

określonych w niniejszym regulaminie.

 

5

 1. Stypendium jest przyznawane jednorazowo w  okresie jednego półrocza.
 2. Uczeń aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce  musi  spełniać obowiązkowo kryterium  określone w pkt. 3.1.3  oraz dodatkowo kryterium pkt. 3.1.1. lub 3.1.2. lub 3.1.4
 3. Uczeń aby otrzymać stypendium za osiągnięcia sportowe   musi  spełniać obowiązkowo kryterium  określone w pkt. 3.2.4  oraz dodatkowo kryterium

     pkt. 3.2.1. lub 3.2.2., lub 3.2.3

 1. Uczeń ma prawo tylko do jednej formy stypendium.
 2. W przypadku niespełnienia warunku zawartego w  pkt. 2 regulaminu, Dyrektor wstrzymuje wypłatę stypendium  i niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji Komisję Stypendialną.

 

6

 1. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek Komisji Stypendialnej w składzie:

          1. wicedyrektor  lub inny przedstawiciel Rady Pedagogicznej

           2. pedagog szkolny,

           3. opiekun Samorządu Uczniowskiego,

           4. nauczyciel wychowania fizycznego.

      2. Zmiana w komisji następuje w uzasadnionych przypadkach , kandydata opiniuje 

          Rada Pedagogiczna.

3. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły na czas nieokreślony po zaopiniowaniu

    przez Radę Pedagogiczną.

 4. Komisja Stypendialna przeprowadza kwalifikację złożonych wniosków dwa razy

w roku w terminach:  do 20 września oraz  do 15 marca.

 

7

 1. Liczba i wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości środków finansowych

zaplanowanych w budżecie ZSP.

 1. Stypendium wypłacane jest 2 razy w roku szkolnym, w miarę posiadanych środków.
 2. Stypendium w imieniu ucznia odbierają  jego rodzice lub prawni opiekunowie, jak również inne osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców  lub prawnych opiekunów ucznia.
 3. Środki  na  stypendia nie wykorzystane w I półroczu przechodzą na II półrocze. 

 

8

 

       Procedury postępowania przy przyznawaniu stypendiów motywacyjnych:

 1. Zebranie wniosków od wychowawców klas.
 2. Rozpatrzenie wniosków przez komisję do spraw przyznawania stypendiów motywacyjnych.
 3. Zaopiniowanie wniosków przez Radę Pedagogiczną.
 4. Przyznanie stypendiów przez dyrektora.

 

                                                      9

 

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2.      Regulamin i jego zmiany zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 01.09.2006r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2024 - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.